White Tailed Kites - USWildlifeImages

Juvenile White Tailed Kite

JuvenileWhiteTailedKite