White Tailed Kites - USWildlifeImages

White Tailed Kite Hawk Prey Handoff

Male White Tailed Kite Brings Back Prey from the Female who has just received it.

WhiteTailedKitesPreyHandoffAE4E1572White Tailed Kite HawkExchangeRaptorElanus Leucurys